AGB

Ogólne warunki handlowe (GTC)
Imprintec Material Testing Solutions
Status: styczeń 2021

§ 1 Postanowienia ogólne; zakres stosowania

(1) Poniższe Ogólne Warunki Handlowe mają zastosowanie wyłącznie do wszystkich stosunków umownych zawartych z Imprintec.

(2) Wyraźnie odrzuca się ważność warunków handlowych klienta lub osoby trzeciej. Uzgodnienia takie są skuteczne tylko wtedy i tylko w takim zakresie, w jakim Wykonawca wyraźnie potwierdził je na piśmie w celu zawarcia danej umowy.

(3) Niniejsze warunki mają zastosowanie wyłącznie do przedsiębiorców w rozumieniu § 14 BGB (niemieckiego kodeksu cywilnego).

(4) Niniejsze warunki mają zastosowanie również do wszystkich przyszłych transakcji z klientem.

§ 2 Zakres i realizacja zlecenia

(1) Pisemne potwierdzenie zlecenia i opis usługi Imprintec, na którym opiera się umowa, są wyłącznie miarodajne dla zawarcia umowy i jej treści. Wszystkie umowy i odstępstwa od nich muszą być sporządzone w formie pisemnej.

(2) Imprintec jest uprawniony do korzystania z podwykonawców w celu realizacji zlecenia.

(3) Przed wykonaniem usługi uzgodnionej w umowie klient zobowiązany jest do bezpłatnego dostarczenia niezbędnych informacji i wymaganych dokumentów.

(4) Klient zapewnia, że jego informacje są poprawne i kompletne. Imprintec jest zobowiązany do sprawdzenia poprawności i kompletności udostępnionych informacji i dokumentów tylko wtedy, gdy zostało to uzgodnione na piśmie.

(5) Jeżeli zleceniodawca w sposób zawiniony naruszy swoje zobowiązania do współpracy, uzgodniony termin realizacji usługi przez Imprintec zostaje przedłużony o okres, w którym zleceniodawca nie wypełnił swoich zobowiązań do współpracy.

§ 3 Warunki płatności

(1) O ile nie określono inaczej, podane wynagrodzenie nie zawiera podatku od wartości dodanej.

(2) O ile z potwierdzenia zamówienia nie wynika inaczej, ceny Imprintec obowiązują "loco fabryka", z wyłączeniem opakowania; faktura jest wystawiana oddzielnie.

(3) O ile oferta Imprintec lub potwierdzenie zamówienia nie stanowią inaczej, wszystkie faktury wystawione przez Imprintec są płatne bez potrąceń w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury.

(4) W przypadku całkowitego lub częściowego niewywiązania się klienta z płatności, Imprintec jest uprawniony do naliczania odsetek w wysokości 8% rocznie powyżej podstawowej stopy procentowej od danego dnia.

(5) Odliczenie rabatu pieniężnego wymaga oddzielnej pisemnej umowy.

(6) Zamawiający może potrącać roszczenia Imprintec z własnymi roszczeniami tylko wtedy, gdy są one bezsporne lub zostały stwierdzone prawomocnie lub zostały uznane na piśmie przez Imprintec.

§ 4 Gwarancja na wady

(1) Prawa klienta do rękojmi zakładają, że wypełnił on należycie swoje zobowiązania do zbadania towaru i zgłoszenia wady zgodnie z § 377 niemieckiego kodeksu handlowego (HGB).

(2) Jeżeli w przedmiocie, za który odpowiada Imprintec, występuje wada, Imprintec ma prawo do wyboru pomiędzy późniejszym wykonaniem w formie usunięcia wady a dostawą zastępczą.

(3) Jeżeli dodatkowe świadczenie nie powiedzie się, klient ma prawo, według własnego uznania, do oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub zażądania odpowiedniego obniżenia ceny zakupu (obniżenia).

(4) O ile nic innego nie wynika z poniższych punktów (ust. 5 i 6), wykluczone są dalsze roszczenia klienta - niezależnie od przyczyn prawnych. Imprintec nie ponosi zatem odpowiedzialności w szczególności za utratę zysków lub inne straty finansowe Klienta. Imprintec nie ponosi również odpowiedzialności za szkody poniesione przez osoby trzecie - w szczególności te, którym przekazano dostarczony produkt - chyba że uzgodniono inaczej na piśmie.

(5) Jeżeli przyczyna szkody wynika z umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa, Imprintec ponosi odpowiedzialność zgodnie z przepisami ustawowymi. Obowiązuje to również w przypadku, gdy Klient zamiast świadczenia dochodzi odszkodowania z powodu braku gwarantowanej jakości towaru.

(6) Jeżeli Imprintec w sposób zawiniony naruszy istotne zobowiązanie umowne, odpowiedzialność jest ograniczona do szkody typowej dla tego rodzaju umowy; w przeciwnym razie jest ona wykluczona zgodnie z punktem (4). Za "istotne" zobowiązanie umowne w rozumieniu niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych uważa się zawsze, gdy Imprintec w sposób zawiniony narusza te zamiary, na których prawidłowym wypełnieniu opiera się Zleceniodawca i może polegać, ponieważ charakteryzują one umowę.

(7) Okres gwarancji wynosi 12 miesięcy, liczony od momentu przeniesienia ryzyka.

§ 5 Odpowiedzialność solidarna

(1) Wszelka inna odpowiedzialność odszkodowawcza niż przewidziana w § 4 ust. 4 do 6 jest wykluczona, niezależnie od charakteru prawnego dochodzonego roszczenia.

(2) Regulacja zgodnie z punktem (1) nie ma zastosowania do roszczeń zgodnie z §§ 1, 4 ustawy o odpowiedzialności za produkt. Nie dotyczy to również sytuacji, gdy Imprintec ponosi odpowiedzialność za obrażenia ciała lub uszczerbek na zdrowiu z innych powodów prawnych.

(3) O ile nie obowiązuje ograniczenie odpowiedzialności zgodnie z § 4 ust. 6 w przypadku roszczeń wynikających z odpowiedzialności producenta zgodnie z § 823 BGB (niemiecki kodeks cywilny) z tytułu szkód majątkowych, odpowiedzialność Imprintec jest ograniczona do wypłaty odszkodowania z tytułu ubezpieczenia. O ile nie nastąpi to lub nie nastąpi całkowicie, Imprintec jest zobowiązany do przejęcia odpowiedzialności do wysokości sumy gwarancyjnej.

(4) Rozporządzenie zgodnie z ust. 1 nie ma zastosowania również w przypadku początkowej niemożności lub niemożności, za którą jesteśmy odpowiedzialni.

(5) O ile odpowiedzialność Imprintec jest wyłączona lub ograniczona, dotyczy to również osobistej odpowiedzialności pracowników, przedstawicieli i pomocników Imprintec.

§ 6 Prawa autorskie

(1) Zastrzegamy sobie prawo własności ilustracji, rysunków, obliczeń i innych dokumentów (zwanych dalej łącznie "Dokumentami"). Usługi świadczone przez Imprintec, w szczególności certyfikaty, ekspertyzy, raporty i sprawozdania z badań (zwane dalej łącznie "Usługami"), stanowią utwory w rozumieniu § 2 ust. 1 nr 7 UrhG (niemiecka ustawa o prawie autorskim) i dlatego są chronione prawem autorskim. Dokumenty i usługi nie mogą być udostępniane osobom trzecim, chyba że odbywa się to za uprzednią pisemną zgodą Imprintec.

(2) Imprintec zachowuje prawa autorskie do wszystkich świadczonych usług w rozumieniu § 6 ust. 1 również po ich przyjęciu. Zleceniodawca może korzystać z usług świadczonych przez Imprintec w rozumieniu § 6 ust. 1, łącznie ze wszystkimi obliczeniami, załącznikami i innymi szczegółami, tylko w celu, dla którego są one przeznaczone zgodnie z ustaleniami.

(3) Zleceniodawca nie jest uprawniony do usuwania lub dokonywania nierozpoznawalnych informacji o prawach autorskich Imprintec dotyczących usług w rozumieniu § 6 ust. 1.

(4) Każde przekazanie usług w rozumieniu § 6 ust. 1 osobom trzecim, w całości lub w części, poza cel określony w § 6 ust. 2, wymaga uprzedniej pisemnej zgody Imprintec. To samo odnosi się do tłumaczenia na inne języki.

(5) Publikacja usług w rozumieniu § 6 ust. 1 przez zleceniodawcę lub osoby trzecie jest możliwa tylko za uprzednią pisemną zgodą Imprintec.

(6) Proces leżący u podstaw usług w rozumieniu § 6 ust. 1, jak również wykorzystywane oprogramowanie stanowią własność intelektualną Imprintec. Jakakolwiek próba imitacji jest zabroniona.

§ 7 Dostarczenie i zwrot próbek

(1) Dostawa próbek odbywa się na koszt i ryzyko klienta. W przypadku wysyłki przez klienta, materiał testowy musi być odpowiednio opakowany i oznakowany. Klient jest zobowiązany do dołączenia do próbek wszystkich znanych mu wskazówek dotyczących zagrożeń i obchodzenia się z nimi.

(2) Jeśli klient chce zwrócić materiał testowy po zakończeniu badania, ponosi koszty opakowania i wysyłki. Imprintec dokonuje wyboru sposobu wysyłki. Przesyłka jest zawsze nieubezpieczona i odbywa się na ryzyko klienta.

(3) Materiały testowe, których klient nie zażąda zwrotu, zostaną usunięte po 3 miesiącach bez uprzedniego powiadomienia. Przepisy odbiegające od tego muszą być uzgodnione na piśmie.

§ 8 Przechowywanie danych

Imprintec zbiera, przetwarza i przechowuje dane Zleceniodawcy związane ze zleceniem wyłącznie w celu udostępnienia uzgodnionej treści umowy i zawsze w zgodzie z aktualnie obowiązującą ustawą federalną o ochronie danych osobowych.

§ 9 Postanowienia końcowe

(1) Jeżeli poszczególne postanowienia niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych są lub staną się nieważne w całości lub w części, nie wpływa to na ważność pozostałych postanowień. W takim przypadku strony są zobowiązane zastąpić nieskuteczne postanowienie w taki sposób, aby ekonomicznie zamierzony cel został osiągnięty w najlepszy prawnie dopuszczalny sposób; to samo dotyczy sytuacji, gdy w trakcie trwania umowy powstanie luka w postanowieniu wymagającym uzupełnienia lub zostanie stwierdzona.

(2) Wyłącznym miejscem jurysdykcji jest Bochum. Imprintec zastrzega sobie jednak prawo do pozwania klienta w miejscu jego działalności.

(3) Stosuje się prawo Republiki Federalnej Niemiec z wyjątkiem przepisów prawa prywatnego międzynarodowego oraz z wyjątkiem Konwencji ONZ o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów.

(4) O ile z potwierdzenia zlecenia nie wynika inaczej, miejscem wykonania jest miejsce siedziby Imprintec.

Logo Imprintec
Imprintec GmbH
Universitätsstraße 142 
44799 Bochum
T +49 (0) 234970414 00
F +49 (0) 234970414 09
info@imprintec.de