Polityka prywatności

Jest nam bardzo miło, że zainteresowali się Państwo naszą firmą. Ochrona danych osobowych ma dla kierownictwa firmy Imprintec GmbH szczególnie wysoki priorytet. Korzystanie ze stron internetowych Imprintec GmbH jest możliwe bez podawania danych osobowych. Jeżeli jednak osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać ze specjalnych usług naszego przedsiębiorstwa za pośrednictwem naszej strony internetowej, przetwarzanie danych osobowych może okazać się konieczne. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest konieczne i nie ma podstawy prawnej do takiego przetwarzania, zasadniczo uzyskamy zgodę osoby, której dane dotyczą.

Przetwarzanie danych osobowych, takich jak nazwisko, adres, adres e-mail lub numer telefonu osoby, której dane dotyczą, odbywa się zawsze zgodnie z obowiązującymi w danym kraju przepisami o ochronie danych osobowych Imprintec GmbH. Poprzez niniejsze oświadczenie o ochronie danych osobowych nasze przedsiębiorstwo pragnie poinformować opinię publiczną o rodzaju, zakresie i celu gromadzonych, wykorzystywanych i przetwarzanych przez nas danych osobowych. Ponadto osoby, których dane dotyczą, są informowane o swoich prawach za pomocą niniejszego oświadczenia o ochronie danych osobowych
.

Jako administrator danych Imprintec GmbH wdrożył liczne środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia jak najpełniejszej ochrony danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem tej strony internetowej. Jednak transmisja danych przez Internet może być zawsze podatna na zagrożenia bezpieczeństwa, dlatego też nie można zagwarantować absolutnej ochrony. Z tego powodu każda osoba, której dane dotyczą, może przekazać nam swoje dane osobowe w inny sposób, na przykład telefonicznie.

1. definicje

Oświadczenie o ochronie danych osobowych Imprintec GmbH opiera się na pojęciach użytych w dyrektywie i rozporządzeniu europejskim przy wydawaniu rozporządzenia o ochronie danych (DS-GVO). Nasze oświadczenie o ochronie danych osobowych powinno być czytelne i zrozumiałe zarówno dla opinii publicznej, jak i dla naszych klientów i partnerów biznesowych. Aby to zapewnić, chcielibyśmy z góry wyjaśnić użyte terminy.

W niniejszej Polityce Prywatności używamy między innymi następujących terminów:

a) Dane osobowe
Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (zwanej dalej "podmiotem danych"). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, której tożsamość można ustalić bezpośrednio lub pośrednio, szczególnie przez powołanie się na identyfikator, taki jak nazwisko, numer identyfikacyjny, dane dotyczące lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, umysłową, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość tej osoby fizycznej.

(b) Podmiot danych
Podmiot danych to każda zidentyfikowana lub możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna, której dane osobowe są przetwarzane przez administratora danych.

c) Processing
Processing means any operation or set of operations which is performed upon personal data, whether or not by automatic means, such as collection, recording, organisation, filing, storage, adaptation or alteration, retrieval, consultation, use, disclosure by transmission, dissemination or otherwise making available, alignment or combination, restriction, erasure or destruction.

d) Ograniczenie przetwarzania
Ograniczeniem przetwarzania jest oznaczenie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania.

e) Tworzenie profili
Tworzenie profili to każde zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych, które polega na wykorzystywaniu tych danych do oceny pewnych aspektów osobistych związanych z osobą fizyczną, w szczególności do analizy lub przewidywania aspektów związanych z wydajnością pracy tej osoby fizycznej, sytuacją ekonomiczną, zdrowiem, preferencjami osobistymi, zainteresowaniami, wiarygodnością, zachowaniem, lokalizacją lub zmianą lokalizacji.

f) pseudonimizacja
Pseudonimizacja oznacza przetwarzanie danych osobowych w taki sposób, że dane osobowe nie mogą być przyporządkowane konkretnemu podmiotowi danych bez dodatkowych informacji, pod warunkiem że takie dodatkowe informacje są przechowywane oddzielnie i podlegają środkom technicznym i organizacyjnym, które zapewniają, że dane osobowe nie są przyporządkowane do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

g) administrator lub administrator danych
Kontroler lub administrator danych jest osobą fizyczną lub prawną, władzą publiczną, agencją lub innym organem, który samodzielnie lub wspólnie z innymi określa cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. Jeśli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone przez prawo Unii lub państwa członkowskiego, administrator lub szczególne kryteria jego wyznaczenia mogą być przewidziane w prawie Unii lub państwa członkowskiego.

h) Przetwarzający
Przetwarzający oznacza osobę fizyczną lub prawną, władzę publiczną, agencję lub inny organ, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora danych.

(i) Odbiorca
Odbiorca to osoba fizyczna lub prawna, władza publiczna, agencja lub inny organ, któremu ujawniane są dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest osobą trzecią, czy nie. Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w kontekście konkretnego zadania dochodzeniowego na mocy prawa Unii lub państwa członkowskiego
, nie są jednak uważane za odbiorców.

j) strona trzecia
strona trzecia oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną, władzę publiczną, agencję lub inny organ inny niż podmiot danych, administrator danych, przetwarzający oraz osoby, które na bezpośrednią odpowiedzialność administratora danych lub przetwarzającego są upoważnione do przetwarzania danych osobowych
.

k) Zgoda
Zgoda oznacza każde dobrowolne, konkretne i świadome wskazanie swojej woli, w formie oświadczenia lub innego jednoznacznego aktu potwierdzającego, w którym osoba, której dane dotyczą, wyraża zgodę na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych.

2. nazwę i adres kontrolera

Stroną odpowiedzialną w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, innych przepisów o ochronie danych obowiązujących w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz innych przepisów o charakterze ochronnym jest strona odpowiedzialna:

Imprintec GmbH
Universitätsstraße 142
44799 Bochum
Tel.: +49 (0) 23497041400
E-Mail: info@imprintec.de
Website: www.imprintec.de

3. ciasteczka

Strony internetowe Imprintec GmbH używają cookies. Pliki cookie to pliki tekstowe, które są zapisywane w systemie komputerowym za pomocą przeglądarki internetowej. Liczne strony internetowe i serwery korzystają z plików cookie. Wiele plików cookie zawiera tzw. cookie-
ID. Identyfikator pliku cookie jest unikalnym identyfikatorem tego pliku. Składa się on z ciągu znaków, za pomocą których można przypisać strony internetowe i serwery do konkretnej przeglądarki internetowej, w której zapisano plik cookie. Dzięki temu odwiedzane strony internetowe i serwery mogą odróżnić poszczególne przeglądarki danej osoby od innych przeglądarek internetowych, które zawierają inne pliki cookie. Konkretna przeglądarka internetowa może być rozpoznawana i identyfikowana za pomocą unikalnego identyfikatora cookie. Poprzez zastosowanie plików cookie Imprintec GmbH może zapewnić użytkownikom tej strony internetowej bardziej przyjazne dla użytkownika usługi, które nie byłyby możliwe bez ustawienia plików cookie. Za pomocą pliku cookie informacje i oferty na naszej stronie internetowej mogą być zoptymalizowane dla użytkownika. Cookies umożliwiają nam, jak już wspomniano, rozpoznanie użytkowników naszej strony internetowej. Celem tego rozpoznania jest ułatwienie użytkownikom korzystania z naszej strony internetowej. Na przykład, użytkownik strony internetowej, która używa plików cookie, nie musi ponownie wprowadzać swoich danych dostępu za każdym razem, gdy odwiedza stronę internetową, ponieważ jest to wykonywane przez stronę internetową i plik cookie przechowywany w systemie komputerowym użytkownika. Innym przykładem jest plik cookie koszyka w sklepie internetowym. Sklep internetowy pamięta przedmioty, które klient umieścił w wirtualnym koszyku za pomocą pliku cookie. Osoba, której dane dotyczą, może w każdej chwili zablokować ustawienie cookies przez naszą stronę internetową poprzez odpowiednie ustawienie używanej przeglądarki internetowej i tym samym trwale sprzeciwić się ustawieniu cookies. Ponadto, ustawione już cookies mogą być w każdej chwili usunięte przez przeglądarkę internetową lub inne programy komputerowe. Jest to możliwe we wszystkich popularnych przeglądarkach internetowych. Jeśli osoba, której dane dotyczą, wyłączy ustawienia cookies w używanej przeglądarce internetowej, nie wszystkie funkcje naszej strony internetowej mogą być w pełni użyteczne.

4. gromadzenie ogólnych danych i informacji

Strona internetowa Imprintec GmbH gromadzi szereg ogólnych danych i informacji za każdym razem, gdy podmiot danych lub zautomatyzowany system wywołuje stronę internetową. Te ogólne dane i informacje są przechowywane w plikach logów serwera. Mogą być zbierane następujące dane: (1) używane typy i wersje przeglądarek, (2) system operacyjny używany przez system dostępowy, (3) strona internetowa, z której system dostępowy wchodzi na naszą stronę internetową (tzw. referrer), (4) podstrony, do których dostęp odbywa się przez system dostępowy na naszej stronie internetowej, (5) data i godzina dostępu do strony internetowej, (6) adres protokołu internetowego (adres IP), (7) dostawca usług internetowych systemu dostępu oraz (8) inne podobne dane i informacje, które służą do zapobiegania zagrożeniom w przypadku ataków na nasze systemy informatyczne.

Imprintec GmbH nie wyciąga żadnych wniosków na temat osób, których dane dotyczą, podczas korzystania z tych ogólnych danych i informacji. Informacje te są raczej potrzebne (1) do prawidłowego dostarczania treści naszej strony internetowej, (2) do optymalizacji treści naszej strony internetowej i ich reklamy, (3) do zapewnienia długoterminowej funkcjonalności naszych systemów informatycznych i technologii naszej strony internetowej, oraz (4) do zapewnienia organom ścigania informacji niezbędnych do ścigania w przypadku cyberataku. Dlatego też Imprintec GmbH analizuje anonimowo zebrane dane i informacje z jednej strony, a z drugiej strony w celu zwiększenia ochrony danych i bezpieczeństwa danych naszego przedsiębiorstwa, aby zapewnić optymalny poziom ochrony przetwarzanych przez nas danych osobowych. Anonimowe dane z plików dziennika serwera są przechowywane oddzielnie od wszelkich danych osobowych przekazanych przez osobę, której dane dotyczą.

5. rutynowe usuwanie i blokowanie danych osobowych

Administrator danych przetwarza i przechowuje dane osobowe podmiotu danych jedynie przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przechowywania lub w przypadkach przewidzianych w dyrektywie i rozporządzeniu europejskim lub innym ustawodawcy w przepisach ustawowych lub wykonawczych, którym podlega administrator danych. Jeżeli cel przechowywania danych przestanie obowiązywać lub jeżeli upłynie okres przechowywania określony w dyrektywie europejskiej i rozporządzeniu lub przez innego właściwego ustawodawcę, dane osobowe zostaną rutynowo zablokowane lub usunięte zgodnie z przepisami ustawowymi.

6. prawa podmiotu danych

a) Prawo do potwierdzenia
Każdy podmiot danych ma prawo, przyznane na mocy dyrektywy europejskiej i rozporządzenia, do uzyskania od administratora danych potwierdzenia, czy dotyczące go dane osobowe są przetwarzane. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z tego prawa, może w każdej chwili skontaktować się z dowolnym pracownikiem administratora danych.

b) Prawo dostępu
Każda osoba zainteresowana przetwarzaniem danych osobowych ma prawo, zgodnie z dyrektywą europejską i rozporządzeniem, uzyskać w dowolnym momencie od administratora danych bezpłatny dostęp do dotyczących jej danych osobowych i ich kopię. Ponadto dyrektywa i rozporządzenie europejskie przyznały podmiotowi danych dostęp do następujących informacji:

- cele przetwarzania
- kategorie przetwarzanych danych osobowych
- odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym dane osobowe są ujawniane

dane osobowe, które zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności odbiorcom w państwach trzecich lub organizacjom międzynarodowym
- jeżeli jest to możliwe, planowany okres przechowywania danych osobowych lub, jeżeli nie jest to możliwe, kryteria określające ten okres - istnienie prawa do poprawienia lub usunięcia danych osobowych, które ich dotyczą, lub do ograniczenia przetwarzania tych danych przez administratora lub prawa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania

- istnienie prawa do odwołania się do organu nadzorczego
- jeżeli dane osobowe nie są zbierane od podmiotu danych: Wszystkie dostępne

Informacja o pochodzeniu danych

- istnienie zautomatyzowanego procesu podejmowania decyzji, w tym profilowania zgodnie z art. 22 ust. 1 i 4 PKBR, istotne informacje na temat logiki tego procesu oraz zakresu i zamierzonych skutków takiego przetwarzania dla podmiotu danych Ponadto podmiot danych ma prawo do uzyskania informacji, czy dane osobowe zostały przekazane do państwa trzeciego lub do organizacji międzynarodowej. W takim przypadku osoba, której dane dotyczą, ma również prawo do uzyskania informacji na temat odpowiednich zabezpieczeń związanych z przekazywaniem danych. Jeżeli podmiot danych chce skorzystać z tego prawa dostępu, może w każdej chwili skontaktować się z dowolnym pracownikiem administratora danych.

c) Prawo do sprostowania
Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma prawo, zgodnie z dyrektywą europejską i rozporządzeniem, do niezwłocznego uzyskania sprostowania niedokładnych danych osobowych jej dotyczących. Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma prawo zażądać uzupełnienia niekompletnych danych osobowych (również w drodze oświadczenia uzupełniającego), biorąc pod uwagę cele przetwarzania. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z tego prawa do sprostowania, może w każdej chwili skontaktować się z dowolnym pracownikiem administratora danych pod adresem
.

d) Prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym)
Każda osoba zainteresowana przetwarzaniem danych osobowych ma prawo do uzyskania od administratora danych niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, jeżeli zastosowanie ma jedna z poniższych przyczyn i o ile przetwarzanie nie jest konieczne:

- dane osobowe były gromadzone lub przetwarzane w inny sposób w celach, do których nie są już potrzebne.
- Osoba, której dotyczą dane, wycofuje zgodę, na podstawie której dokonano przetwarzania danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) PKBR lub art. 9 ust. 2 lit. a) PKBR, i nie ma innej podstawy prawnej dla przetwarzania danych.
- Osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się przetwarzaniu zgodnie z art. 21 ust. 1 DS-GVO i nie ma nadrzędnych uzasadnionych podstaw do przetwarzania, lub osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się przetwarzaniu zgodnie z art. 21 ust. 2 DS-GVO.
- Dane osobowe zostały przetworzone bezprawnie.
- Usunięcie danych osobowych jest konieczne do wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z prawa Unii lub państwa członkowskiego, któremu podlega administrator danych.
- Dane osobowe zostały zebrane w związku z usługami społeczeństwa informacyjnego oferowanymi zgodnie z art. 8 ust. 1 PKBR.

Jeżeli zachodzi jedna z powyższych przyczyn, a osoba, której dane dotyczą, chce usunąć zapisane przez Imprintec GmbH dane osobowe, może ona w każdej chwili skontaktować się z dowolnym pracownikiem administratora danych. Pracownik firmy Imprintec GmbH zadba o to, aby wniosek o skreślenie został niezwłocznie zrealizowany. Jeżeli dane osobowe zostały podane do wiadomości publicznej przez Imprintec GmbH, a nasze przedsiębiorstwo jako administrator danych jest zobowiązane do ich usunięcia zgodnie z art. 17 ust. 1 rozporządzenia o ochronie danych osobowych, Imprintec GmbH jest zobowiązany do zastosowania odpowiednich środków, w tym środków technicznych, w celu zapewnienia, że inni administratorzy danych przetwarzają opublikowane dane osobowe i że osoba, której dane dotyczą, żąda od tych innych administratorów danych usunięcia wszystkich linków do danych osobowych lub kopii lub replikacji danych osobowych, chyba że przetwarzanie jest konieczne. W indywidualnych przypadkach pracownik firmy Imprintec GmbH zorganizuje niezbędne działania.

e) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych
Każda osoba zainteresowana przetwarzaniem danych osobowych ma prawo, przyznane na mocy dyrektywy europejskiej i rozporządzenia, do uzyskania od administratora danych ograniczenia przetwarzania, jeżeli spełniony jest jeden z poniższych warunków:

- Dokładność danych osobowych jest kwestionowana przez osobę, której dane dotyczą, przez okres umożliwiający administratorowi sprawdzenie prawidłowości danych osobowych.
- Przetwarzanie jest niezgodne z prawem, osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych i żąda w zamian za to ograniczenia w wykorzystywaniu danych osobowych.
- Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.
- Podmiot danych sprzeciwił się przetwarzaniu danych zgodnie z art. 21 ust. 1 PKBR i nie jest jeszcze jasne, czy uzasadnione powody, którymi kieruje się administrator danych, są nadrzędne w stosunku do powodów, którymi kieruje się podmiot danych.

Jeżeli jeden z powyższych warunków jest spełniony, a osoba, której dane dotyczą, chce zażądać ograniczenia danych osobowych przechowywanych przez Imprintec GmbH, może w każdej chwili skontaktować się z każdym pracownikiem administratora danych
. Pracownik firmy Imprintec GmbH zorganizuje ograniczenie obróbki. f) Prawo do przenoszenia danych Każdy podmiot danych, którego dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma prawo, przyznane na mocy dyrektywy i rozporządzenia europejskiego, do uzyskania dotyczących go danych osobowych,
, które zostały przekazane przez podmiot danych administratorowi danych, w ustrukturyzowanym, powszechnie stosowanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie. Ma on również prawo do przekazania takich danych innemu administratorowi danych bez przeszkód przez administratora, któremu dane osobowe zostały przekazane, pod warunkiem że przetwarzanie opiera się na zgodzie na mocy art. 6 ust. 1 lit. a) PKBR lub art. 9 ust. 2 lit. a) PKBR lub na umowie na mocy art. 6 ust. 1 lit. b) PKBR oraz że przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania wykonywanego w interesie publicznym lub w celu wykonania władzy publicznej powierzonej administratorowi danych.
Ponadto korzystając z prawa do przenoszenia danych na mocy art. 20 ust. 1 PKB, podmiot danych ma prawo do uzyskania bezpośredniego przekazania danych osobowych od jednego administratora do drugiego, jeśli jest to technicznie wykonalne i pod warunkiem że nie narusza to praw i wolności innych osób fizycznych.

W celu dochodzenia prawa do przenoszenia danych osoba, której dane dotyczą, może w każdej chwili skontaktować się z każdym pracownikiem firmy Imprintec GmbH.

g) Prawo do wniesienia sprzeciwu
Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma prawo do wniesienia w każdej chwili sprzeciwu, z powodów związanych z jej szczególną sytuacją, wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, które odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) PKBR, przyznanego w dyrektywie i rozporządzeniu europejskim. Odnosi się to również do profilowania w oparciu o te przepisy. Imprintec GmbH nie będzie już przetwarzać danych osobowych w przypadku sprzeciwu, chyba że wykaże uzasadnione powody przetwarzania, które są nadrzędne w stosunku do interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub w stosunku do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych.

Jeżeli Imprintec GmbH przetwarza dane osobowe do celów marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych przetwarzanych do celów takiego marketingu. Dotyczy to również profilowania, o ile jest ono związane z takim marketingiem bezpośrednim. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, sprzeciwi się przetwarzaniu danych przez Imprintec GmbH w celach marketingu bezpośredniego, Imprintec GmbH nie będzie już przetwarzać danych osobowych w tych celach.

Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma prawo, z powodów związanych z jej szczególną sytuacją, sprzeciwić się przetwarzaniu dotyczących jej danych osobowych, które jest przeprowadzane przez Imprintec GmbH w celach naukowych lub historycznych albo w celach statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1 rozporządzenia o ochronie danych (DS-GVO), chyba że takie przetwarzanie jest konieczne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.
W celu skorzystania z prawa do sprzeciwu, osoba, której dane dotyczą, może zwrócić się bezpośrednio do każdego pracownika Imprintec GmbH lub innego pracownika. Osoba, której dotyczą dane, może również skorzystać ze swojego prawa do wniesienia sprzeciwu za pomocą zautomatyzowanych procedur wykorzystujących specyfikacje techniczne w związku z korzystaniem z usług społeczeństwa informacyjnego, niezależnie od dyrektywy 2002/58/WE.

h) zautomatyzowane decyzje podejmowane indywidualnie dla każdego przypadku, w tym profilowanie
Każdy podmiot danych, którego dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma prawo, przyznane na mocy dyrektywy europejskiej i rozporządzenia, nie podlegać decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które wywołuje skutki prawne dotyczące go lub podobnie znacząco wpływa na niego, pod warunkiem że decyzja (1) nie jest konieczna do zawarcia lub wykonania umowy między podmiotem danych a administratorem, lub (2) jest dozwolona przez prawo Unii lub państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, i że prawo to ustanawia odpowiednie środki w celu zabezpieczenia praw i wolności podmiotu danych oraz jego uzasadnionych interesów, lub (3) jest wydana za wyraźną zgodą podmiotu danych. Jeśli decyzja (1) jest konieczna do zawarcia lub wykonania umowy pomiędzy osobą, której dane dotyczą, a administratorem danych, lub (2) została podjęta za wyraźną zgodą osoby, której dane dotyczą, Imprintec GmbH stosuje odpowiednie środki w celu zabezpieczenia praw i wolności osoby, której dane dotyczą, oraz jej uzasadnionych interesów, do których należy przynajmniej prawo do uzyskania udziału osoby, której dane dotyczą, do wyrażenia swojego punktu widzenia i zakwestionowania decyzji. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z praw dotyczących zautomatyzowanych decyzji, może w każdej chwili skontaktować się z dowolnym pracownikiem administratora danych.
i) Prawo do cofnięcia zgody zgodnie z prawem o ochronie danych Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych, udzielonej na mocy dyrektywy i rozporządzenia europejskiego.

Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z prawa do wycofania zgody, może w każdej chwili skontaktować się z dowolnym pracownikiem administratora danych.

7) ochrona danych we wnioskach i w procedurze składania wniosków

Administrator danych gromadzi i przetwarza dane osobowe wnioskodawców w celu zarządzania procedurą aplikacyjną. Przetwarzanie może odbywać się również drogą elektroniczną. Ma to miejsce w szczególności w przypadku, gdy wnioskodawca składa odpowiednie dokumenty wniosku do administratora danych drogą elektroniczną, na przykład pocztą elektroniczną lub za pomocą formularza internetowego dostępnego na stronie internetowej. Jeśli administrator danych zawrze umowę o pracę z kandydatem, przekazane dane będą przechowywane w celu przetwarzania stosunku pracy zgodnie z przepisami prawa. Jeżeli administrator danych nie zawrze z kandydatem umowy o pracę, dokumenty aplikacyjne zostaną automatycznie usunięte po upływie dwóch miesięcy od powiadomienia o decyzji odmownej, pod warunkiem, że żaden inny uzasadniony interes administratora danych nie sprzeciwia się takiemu usunięciu. Innym uzasadnionym interesem w tym znaczeniu jest na przykład obowiązek przedstawienia dowodów w postępowaniu na mocy ogólnej ustawy o równym traktowaniu (AGG).

8. przepisy o ochronie danych osobowych dotyczące korzystania i stosowania Google Analytics (z funkcją anonimizacji)

Kontroler zintegrował na tej stronie komponent Google Analytics (z funkcją anonimizacji). Google Analytics jest usługą analizy internetowej. Web analytics to zbieranie, zestawianie i analiza danych o zachowaniach osób odwiedzających strony internetowe. Serwis analizy stron internetowych gromadzi m.in. dane o stronie internetowej, z której osoba, której dane dotyczą, trafiła na stronę (tzw. referrer), które podstrony strony były dostępne lub jak często i jak długo była oglądana podstrona. Analiza stron internetowych jest wykorzystywana głównie do optymalizacji strony internetowej oraz do analizy kosztów i korzyści reklamy internetowej.

Operatorem komponentu Google Analytics jest Google Inc, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA. Kontroler używa dodatku "_gat._anonymizeIp" do analizy stron internetowych poprzez Google Analytics. Za pomocą tego dodatku adres IP połączenia internetowego osoby, której dotyczą dane, jest skracany i anonimizowany przez Google, jeśli dostęp do naszych stron internetowych ma miejsce z państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa będącego stroną Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Celem komponentu Google Analytics jest analiza przepływu osób odwiedzających naszą stronę internetową. Google wykorzystuje uzyskane dane i informacje między innymi do oceny korzystania z naszej strony internetowej, tworzenia raportów online pokazujących aktywność na naszej stronie internetowej oraz świadczenia innych usług w związku z korzystaniem z naszej strony
. Google Analytics ustawia plik cookie na informacjach z naszej strony internetowej. Google Analytics ustawia plik cookie na systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą.
To, jakie są pliki cookie, zostało już wyjaśnione powyżej. Ustawiając cookie, Google może analizować korzystanie z naszej strony internetowej. Przy każdym wywołaniu jednej z poszczególnych stron tej strony internetowej, która jest obsługiwana przez administratora i na której został zintegrowany komponent Google Analytics, przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby, której dotyczą dane, jest automatycznie powodowana przez odpowiedni komponent Google Analytics, który przekazuje dane do Google w celu analizy online. W ramach tego procesu technicznego Google uzyskuje wiedzę na temat danych osobowych, takich jak adres IP osoby, której dane dotyczą, które wykorzystuje między innymi do śledzenia pochodzenia odwiedzających i kliknięć, a następnie umożliwia obliczenie prowizji.

Za pomocą pliku cookie przechowywane są dane osobowe, na przykład czas dostępu, miejsce, z którego uzyskano dostęp oraz częstotliwość wizyt na naszej stronie internetowej przez osobę, której dane dotyczą. Za każdym razem, gdy osoba, której dane dotyczą, odwiedza naszą stronę internetową, te dane osobowe, w tym adres IP połączenia internetowego wykorzystywanego przez tę osobę, są przekazywane do Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Te dane osobowe są przechowywane przez Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Google może udostępnić te dane osobowe zebrane w procesie technicznym osobom trzecim. Osoba, której dane dotyczą, może w każdej chwili zablokować ustawienie plików cookie przez naszą stronę internetową, jak opisano powyżej, poprzez odpowiednie ustawienie używanej przeglądarki internetowej i tym samym trwale sprzeciwić się ustawieniu plików cookie. Takie ustawienie używanej przeglądarki internetowej uniemożliwiłoby również Google ustawienie pliku cookie w systemie informatycznym podmiotu danych. Ponadto, plik cookie ustawiony już przez Google Analytics może być w każdej chwili usunięty przez przeglądarkę internetową lub inne programy. Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma możliwość wniesienia sprzeciwu wobec gromadzenia danych wygenerowanych przez Google Analytics i związanych z korzystaniem z tej strony internetowej, jak również wobec przetwarzania tych danych przez Google i uniemożliwienia takiego przetwarzania. W tym celu osoba, której dotyczą dane, musi pobrać i zainstalować dodatek do przeglądarki pod linkiem https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
Ten dodatek do przeglądarki informuje poprzez JavaScript o tym, że żadne dane i informacje dotyczące wizyt na stronach internetowych nie mogą być przekazywane do Google Analytics. Instalacja dodatku do przeglądarki jest traktowana przez Google jako sprzeciw. Jeżeli system informatyczny osoby, której dane dotyczą, zostanie usunięty, sformatowany lub ponownie zainstalowany w późniejszym czasie, osoba, której dane dotyczą, musi ponownie zainstalować dodatek do przeglądarki w celu dezaktywacji Google Analytics. W przypadku odinstalowania lub dezaktywacji dodatku do przeglądarki przez osobę, której dane dotyczą, lub inną osobę znajdującą się w zakresie jej kontroli, istnieje możliwość ponownej instalacji lub reaktywacji dodatku do przeglądarki. Więcej informacji oraz obowiązującą politykę prywatności Google można znaleźć na stronach https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ oraz http://www.google.com/analytics/terms/de.html. Google Analytics jest wyjaśnione bardziej szczegółowo pod tym linkiem https://www.google.com/intl/de_de/analytics/.

Możesz zapobiec gromadzeniu danych przez Google Analytics, klikając na poniższy link. Zostanie ustawiony plik cookie z opcją "opt-out", który uniemożliwi zbieranie danych dotyczących przyszłych wizyt na tej stronie: [ga-optout text="Disable Google Analytics"]

9. przepisy o ochronie danych osobowych dotyczące użytkowania i stosowania Google-AdWords

Kontroler zintegrował Google AdWords na tej stronie. Google AdWords jest internetową usługą reklamową, która umożliwia reklamodawcom umieszczanie reklam zarówno w wynikach wyszukiwarki Google, jak i w sieci reklamowej Google. Google AdWords pozwala reklamodawcy na wstępne zdefiniowanie pewnych słów kluczowych, które będą używane do wyświetlania reklamy w wynikach wyszukiwarki Google tylko wtedy, gdy użytkownik korzysta z wyszukiwarki, aby uzyskać odpowiedni wynik wyszukiwania słów kluczowych. W sieci reklamowej Google reklamy są dystrybuowane na stronach internetowych dotyczących danego tematu za pomocą automatycznego algorytmu i zgodnie z wcześniej zdefiniowanymi słowami kluczowymi. Podmiotem prowadzącym usługi Google AdWords jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Celem Google AdWords jest reklamowanie naszej strony internetowej poprzez wyświetlanie interesujących reklam na stronach internetowych firm trzecich oraz w wynikach wyszukiwarki Google, a także wyświetlanie reklam firm trzecich na stronie
naszej strony internetowej. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, wchodzi na naszą stronę internetową za pośrednictwem ogłoszenia Google, to w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą, zapisywany jest przez Google tzw. cookie konwersji. To, jakie są ciasteczka, zostało już wyjaśnione powyżej. Plik cookie konwersji traci swoją ważność po trzydziestu dniach i nie jest używany do identyfikacji osoby, której dane dotyczą. Plik cookie konwersji jest używany do śledzenia, czy pewne podstrony, na przykład koszyk z systemu sklepu internetowego, zostały wywołane na naszej stronie internetowej, o ile plik cookie jeszcze nie wygasł. Za pomocą pliku cookie konwersji zarówno my, jak i Google możemy śledzić, czy osoba, której dane dotarły na naszą stronę internetową za pośrednictwem ogłoszenia AdWords, wygenerowała obrót, tzn. zrealizowała lub anulowała zakup towaru. Dane i informacje zebrane za pomocą pliku cookie konwersji są wykorzystywane przez Google
do tworzenia statystyk odwiedzin naszej strony internetowej. Te statystyki odwiedzin są z kolei wykorzystywane przez nas do określenia całkowitej liczby użytkowników, którzy zostali do nas skierowani za pośrednictwem reklam AdWords, tj. do określenia sukcesu lub porażki danej reklamy AdWords oraz do optymalizacji naszych reklam AdWords na przyszłość. Ani nasza firma, ani inni reklamodawcy Google AdWords nie otrzymują od Google informacji, na podstawie których można by zidentyfikować podmiot danych.

Za pomocą pliku cookie konwersji przechowywane są dane osobowe, takie jak strony internetowe odwiedzane przez osobę, której dane dotyczą. Za każdym razem, gdy osoba, której dane dotyczą, odwiedza naszą stronę internetową, dane osobowe, w tym adres IP połączenia internetowego wykorzystywanego przez tę osobę, są przekazywane do Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Te dane osobowe są przechowywane przez Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki.
Google może przekazać te dane osobowe zebrane w ramach procedury technicznej osobom trzecim.

Osoba, której dane dotyczą, może w każdej chwili zablokować ustawienie plików cookie przez naszą stronę internetową, jak opisano powyżej, poprzez odpowiednie ustawienie używanej przeglądarki internetowej i tym samym trwale sprzeciwić się ustawieniu plików cookie. Takie ustawienie używanej przeglądarki internetowej uniemożliwiłoby również Google ustawienie pliku cookie konwersji w systemie informatycznym podmiotu danych. Ponadto, plik cookie ustawiony już przez Google AdWords
może być w każdej chwili usunięty przez przeglądarkę internetową lub inne programy komputerowe. Ponadto, osoba, której dane dotyczą, ma możliwość sprzeciwienia się reklamie Google opartej na zainteresowaniach. W tym celu osoba, której dotyczą dane, musi wywołać link www.google.de/settings/ads z dowolnej używanej przez siebie przeglądarki internetowej i dokonać w niej pożądanych ustawień. Dalsze informacje i obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych osobowych w Google można znaleźć na stronie https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

10. polityka prywatności w zakresie korzystania i stosowania Google Maps

Ta witryna korzysta z serwisu map Google Maps za pośrednictwem API. Dostawcą jest Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Aby móc korzystać z funkcji Google Maps, należy zapisać swój adres IP. Informacje te są zazwyczaj przekazywane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Dostawca tej strony nie ma żadnego wpływu na tę transmisję danych. Korzystanie z Google Maps leży w interesie atrakcyjnej prezentacji naszych ofert online oraz łatwej lokalizacji wskazanych przez nas miejsc na stronie. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkowników można znaleźć w polityce prywatności Google:
https://www.google.de/ intl/pl/policies/privacy/.

11. podstawa prawna przetwarzania

Artykuł 6 I lit. a DS-GVO służy jako podstawa prawna dla naszej firmy do operacji przetwarzania, w których uzyskujemy zgodę na konkretny cel przetwarzania. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą,
, jak to ma miejsce np. w przypadku operacji przetwarzania, które są niezbędne do dostawy towarów lub świadczenia innej usługi lub świadczenia wzajemnego, przetwarzanie opiera się na art. 6 I lit. b DS-GVO. To samo dotyczy takich operacji przetwarzania, które są niezbędne do wdrożenia środków przedumownych, na przykład w przypadku zapytań o nasze produkty lub usługi. Jeżeli nasza firma podlega obowiązkowi prawnemu, w wyniku którego przetwarzanie danych osobowych staje się konieczne, np. w celu wypełnienia obowiązków podatkowych, przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 I lit. c DS-GVO. W rzadkich przypadkach przetwarzanie danych osobowych może okazać się konieczne w celu ochrony żywotnych interesów podmiotu danych lub innej osoby fizycznej. Miałoby to miejsce na przykład w przypadku, gdyby gość został zraniony na terenie naszej firmy i w wyniku tego jego nazwisko, wiek, dane dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego lub inne istotne informacje musiały zostać przekazane lekarzowi, szpitalowi lub innej osobie trzeciej. Następnie przetwarzanie opierałoby się na art. 6 I lit. d DS-GVO. Wreszcie, operacje przetwarzania mogłyby być oparte na art. 6 I lit. f DS-GVO. Operacje przetwarzania, które nie są objęte żadną z wyżej wymienionych podstaw prawnych, opierają się na tej podstawie prawnej, jeżeli przetwarzanie jest konieczne do ochrony uzasadnionych interesów naszej firmy lub osoby trzeciej, pod warunkiem, że interesy, podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, nie są nadrzędne. Takie operacje przetwarzania są nam dozwolone w szczególności dlatego, że zostały one wyraźnie wymienione przez europejskiego prawodawcę. W tym względzie uznał, że można założyć istnienie uzasadnionego interesu, jeżeli osoba, której dane dotyczą, jest klientem administratora danych (motyw 47 zdanie 2 DS-GVO).

12) uzasadnione interesy w zakresie przetwarzania danych prowadzonego przez administratora danych lub osobę trzecią

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych opiera się na art. 6 I lit. f DS-GVO, naszym uzasadnionym interesem jest prowadzenie działalności gospodarczej z korzyścią dla dobra wszystkich naszych pracowników i udziałowców.

13. okres, przez który dane osobowe są przechowywane

Kryterium okresu przechowywania danych osobowych jest odpowiedni ustawowy okres przechowywania. Po upływie tego okresu odpowiednie dane są rutynowo usuwane, pod warunkiem że nie są już potrzebne do wykonania umowy lub rozpoczęcia jej realizacji.

14. przepisy prawne lub umowne dotyczące przekazywania danych osobowych

Konieczność zawarcia umowy; zobowiązanie osoby, której dane dotyczą, do podania danych osobowych; możliwe skutki niepodawania danych
Informujemy, że podanie danych osobowych jest niekiedy wymagane przez prawo (np. przepisy podatkowe) lub może wynikać również z przepisów umownych (np. informacje o partnerze umownym). Czasami, w celu zawarcia umowy, może być konieczne, aby osoba, której dane dotyczą, przekazała nam dane osobowe, które następnie muszą być przez nas przetwarzane. Przykładowo, osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do podania nam danych osobowych, jeżeli nasza firma zawiera z nią umowę. Brak podania danych osobowych oznaczałby, że umowa z podmiotem danych nie mogłaby zostać zawarta. Przed przekazaniem danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą, musi ona skontaktować się z jednym z naszych pracowników. Nasz pracownik wyjaśni osobie, której dane dotyczą, w każdym indywidualnym przypadku, czy podanie danych osobowych jest wymagane przez prawo lub umowę, czy też jest konieczne do zawarcia umowy, czy istnieje obowiązek podania danych osobowych i jakie byłyby konsekwencje nieudzielenia tych danych.

15. istnienie zautomatyzowanego procesu decyzyjnego

Jako odpowiedzialna firma, nie stosujemy automatycznego podejmowania decyzji ani profilowania. Niniejsze oświadczenie o ochronie danych zostało stworzone przez generator oświadczeń o ochronie danych DGD Deutsche Gesellschaft für Datenschutz GmbH.

Imprintec GmbH
Universitätsstraße 142 
44799 Bochum
T +49 (0) 234970414 00
F +49 (0) 234970414 09
info@imprintec.de